DẦU NHỚT GRESSOL_DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI ĐỨC
DẦU NHỚT GRESSOL_DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI ĐỨC
Quản lý các NPP/Đại lý, Xây dựng kế hoạch bán hàng theo khu vực, sản phẩm và theo nhân viên đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.
Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh tại các khu vực...
Tìm kiếm & phát triển khác hàng trong lĩnh vực dầu nhờn công nghiệp (Nhân viên kinh doanh dầu công nghiệp)
Tìm kiếm và giới thiệu mặt hàng dầu nhớt cho các khách hàng, nhà máy, đơn vị vận tải, garage, đại lý phân phối, …
Trang 1/2
1